Tuesday, July 22, 2014

Rātū, te 22 o Hōngongoi, 2014.

kaumātua: elder

He kaumātua tērā tāne.
That man over there is an elderly person.
- this is an example of a classifying sentence

Ko ngā kaumātua ngā tāonga o te ao Māori.
The elderly people are the treasures of the Māori world.
- this is an example of an equative sentence

No comments:

Post a Comment